کد انیمیشن متحرک روی تصاویر

#خواندن

فردا من را پیدا خواهی کرد

#پیدا کردن

هرگز او را پیدا نخواهی کرد

#ساختن

چرا سر و صدا را دوست داری؟

#عشق

هیچ دلیلی برای عشق نیست

#راه رفتن

وقتی به آنجا رسیدی

#گم کردن

گم کردن خود

#فقط

با هم می توانیم بنشینیم

#نیاز

نیاز به بچه های جدید

#خوراک

خوراکی های تازه